กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

นิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

Access มุมสมาชิก
 
Access to management
User
Password
ประเภท
 

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   26 คน

สถิติปีนี้:        26 คน

สถิติทั้งหมด: 18464 คน

 
TV Online    
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึกห้องสมุดรอบโลก
 
แนะนำทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ศิริกุล นามศิริ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
Tel. 084-7882836
e-mail : papong_49@hotmail.com
    ศน.เพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง

ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดแลประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบคือกลุ่มฯที่ 1

เบอร์โทร: 089-617-3001
...
    ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์

ชื่อ-สกุล : ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์

ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

เบอร์โทร: 081-5921213

e-mail: drwang_boonsit@hotmail.com
...
    นางสาวพรพิมล ทักษะบรบุตร

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร สื่อและ ICT
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบคือกลุ่มฯที่ 7-8

เบอร์โทร: 084-5118349
...
    นางบุษรา อ่อนคง

ชื่อ นางบุษรา  อ่อนคง 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มภารกิจที่ 3 กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสื่อ ICT
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ดูแลกลุ่มสถานศึกษาที่ 7-8

...
    นางมณีวรรณ นามโสม

ชื่อ-สกุล  นางมณีวรรณ นามโสม
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระปฐมวัย
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 6,12
...
    นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน

ชื่อ-สกุล  นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 4-5
...
    นางสุดสงวน กลางการ

ชื่อ-สกุล  นางสุดสงวน กลางการ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 1-2
...
    นายวราวุธ ปัทถาพงษ์

ชื่อ-สกุล  นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 13-14
...
    นางชนิสา ฮวดศรี

ชื่อ-สกุล  นางชนิสา  ฮวดศรีี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถาศึกษาที่ 3,10-11
...
    นางสาวพงษ์ลัดดา รักษ์ณรงค์

ชื่อ-สกุล  นางสาวพงษ์ลัดดา  รักษ์ณรงค์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศและระบบประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 16-17
...
    นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์

ชื่อ-สกุล  นางอุบลรัตน์  หาญพานิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุุมงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 1-2
...
    นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา

ชื่อ-สกุล  นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมา
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 1-2
...
    นายมิตรชัย มั่งคั่ง

ชื่อ-สกลุ  นายมิตรชัย มั่งคั่ง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเลขานุการ และก.ต.ป.น.
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสถานศึกษาที่รับผิดชอบ กลุ่มสถานศึกษาที่ 16-17

...
    นายประสงค์ บุญมา

ชื่อ ประสงค์  บุญมา
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร +66 081 592 2206

รับผิดชอบ งานด้านสื่อ ICT
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดูแลศูนย์สถานศึกษาที่ 6 และ 12

...
    นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ

- ชื่อ  -  สกุล นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
- เบอร์โทร 089-7129297
- E mail : supra2047@gmail.com
- Line (ถ้ามี) -

งานที่รับผิดชอบ: กลุ่มพัฒนาหลักสูตร สื่อและ ICT (DLIT, โครงการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน)
กลุ่มสาระที่รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เขตนิเทศรับผิดชอบ: กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 และ 5

...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
ราคาน้ำมันวันนี้