กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

นิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

Access มุมสมาชิก
 
Access to management
User
Password
ประเภท
 

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      24 คน

สถิติเดือนนี้:   68 คน

สถิติปีนี้:        325 คน

สถิติทั้งหมด: 19125 คน

 
TV Online    
 
 
ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึกห้องสมุดรอบโลก
 
 

การนิเทศ ติดตามตามประเด็นการนิเทศร่วมประจำเดือนมิถุนายน 2562


เมื่อ [2020-04-29 12:35:25]

ข้อค้นพบที่สำคัญ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศน.ศุภกานต์  ประเสริฐรัตนะ ได้ออกปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีประเด็นในการติดตามดังนี้ 

๑.การจัดการเรียนรู้ตามแนวActive Learning ด้านการคิด วิเคราะห์ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑และการกล้าแสดงออก 

๒.การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สถานศึกษา

๓.การติดตามรายงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  

๔.รายงานการประเมินการอ่าน ป.๑-ป.๖

๕.การศึกษาพิเศษเรียนรวม

6. การจัดทำคำรับรองตัวชี้วัด

ข้อค้นพบ โรงเรียนได้ดำเนินการตามประเด็นดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน แต่โรงเรียนยังไม่ได้สมัครโรงเรียนโครงการวิิถีพุทธ

สิ่งที่จะนิเทศติดตามครั้งถัดไป


สรุปการนิเทศโดยย่อ

โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง เป็นโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสมีนักเรียนทั้งสิ้น 237 คน เปฺิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้น ม.3 มีผู้บริหารคือ นายดำทมิฬ แสงสง โรงเรียนได้มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีเอกสารโครงสร้างการปรับหลักสูตร ในส่วนปฐมวัย โรงเรียนอยู่ในโครงการมอนเตสซอรี่และได้สอนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 มกีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลายหลาย ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการกล้าแสดงออก เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน การรำหน้าไฟเป็นต้น และยังส่งเสริมกิจกรรมการผู้นำในโครงการจิตอาสา โดยมีนักเรียนแกนนำจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนอยู่อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้โรงเรียนยังเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ เป็นต้น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ


ภาพหรือไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่